పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా టీ నర్సాపురం మండలం ఈరోజు శ్రీరామవరం గ్రామంలో అన్యమత ప్రచారం చేసేవారిని.శ్రీరామవరం గ్రామ హిందువులు అడ్డుకోవడం జరిగింది..

జై హింద్ జై హింద్ హిందువుగా జీవించు