కార్తీక పౌర్ణమి పురస్కరించుకుని దాదాపు 100మందికి వనబోజనాల ఏర్పాటు