రెండు చెక్కలు మూడు మేకులు తప్ప తపస్సు, ప్రాతివత్యం గురించి తెలిసి చస్తేగా..!