హిందూధర్మంపై జరుగుతున్న సామాజిక మరియు సిద్ధాంతపరమైన దాడిని ఎదుర్కోవడానికి అవసరమయ్యే కొన్ని రచనలు మరియు విషయ విశ్లేషణలు

Download Format వివరణ

మదర్ తెరిస్సా (Mother Teresa)

మనం తెలుసుకోని, లేదా తెలుసుకున్నా పట్టించుకోని మదర్ (మహమ్మారి) తెరిస్సా అసలు బండారం

Prophet of Doom

సర్వనాశన ప్రవక్త