ఆడియోలు

శివ శక్తి కార్యక్రమాలకు లభించిన వివిధ స్పందనలు

 

మాల మహిళ, బ్రాహ్మణ భర్త, అన్యోన్య దాంపత్యం – క్రైస్తవ బోధకుల అబద్దాలు

 

మాల మహిళ, బ్రాహ్మణ భర్త, అన్యోన్య దాంపత్యం – క్రైస్తవ బోధకుల అబద్దాలు

By | ఫిబ్రవరి 11th, 2019|Categories: ఆడియో – మారిన మనసులు|0 Comments

ట్రీట్ మెంట్ డబ్బులతో పాస్టర్ కి ఉంగరం కొనమన్నారు.Karunakar తో షాకింగ్ విషయాలు చెప్పిన సోదరి

ట్రీట్ మెంట్ డబ్బులతో పాస్టర్ కి ఉంగరం కొనమన్నారు.Karunakar తో షాకింగ్ విషయాలు చెప్పిన సోదరి

 

By | జనవరి 22nd, 2019|Categories: ఆడియో – మారిన మనసులు|0 Comments

ఒకడు చెప్తే నమ్మడం వేరు తనకు తానుగా తెలుసుకున్నది వేరు అదే సత్యం,అదే నిత్యం.

 

ఒకడు చెప్తే నమ్మడం వేరు తనకు తానుగా తెలుసుకున్నది వేరు అదే సత్యం,అదే నిత్యం.

హిందువులను నరుకుతా అంటూ బెదిరిస్తున్న చర్చి బృందం

 

హిందువులను నరుకుతా అంటూ బెదిరిస్తున్న చర్చి బృందం

శివశక్తి పుస్తకాల ద్వారా సత్యాన్ని తెల్సుకొని స్వధర్మంలోకి వొచ్చిన సోదరుడితో ఫోన్ సంభాషణ

శివశక్తి పుస్తకాల ద్వారా సత్యాన్ని తెల్సుకొని స్వధర్మంలోకి వొచ్చిన సోదరుడితో ఫోన్ సంభాషణ

 

By | జనవరి 11th, 2019|Categories: ఆడియో – మారిన మనసులు|0 Comments