కరుణాకర్ పుస్తకాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఓ క్రైస్తవ మత ప్రచారకుడిని నిలువరించిన జొన్నలగడ్డ దుర్గ