ఒక ప్రక్క హిందూ దేవుళ్ళను తిడుతూ, మరోప్రక్క హిందువుల ఇళ్ళకు వచ్చి క్రైస్తవ మతాన్ని భోదిస్తున్నపుడు ఏమైంది ఈ బుద్ధి, యేసుదాసు గారు?

ఈ నీతి సూక్తులు మీ క్రైస్తవ పాస్టర్లకు చెప్పి వారేమన్నారో ఆడియో రికార్డింగ్ చేసి ప్రజలకు అందించండి.