క్రిస్టమస్ సందర్భంగా కరుణాకర్ పుస్తకాల ప్రభావంతో మూడు కుటుంబాలు తిరిగి స్వధర్మానికి (హిందూధర్మం) తిరిగి వచ్చారు.