మూడు మేకులు కొడితే 24గంటల లో చనిపోయిన యేసు గొప్పవాడా
వంటినిండా బాణాలు గుచ్చుకున్నా 58 రోజులు జీవించి స్వీయ మరణం పొందిన భీష్ముడు గొప్పవాడా

భీష్మ ఏకాదశి సందర్భంగా కరుణాకర్ సుగ్గున వివరణ