🔸 పాస్టర్లందర్నీ చంపేయాలంటున్న మాజీ క్రైస్తవుడు….

🔸 పాస్టర్ల మోసలను కరుణాకర్ సుగ్గున కి చెప్పిన ఎక్స్ క్రిస్టియన్..