మత విశ్వాసం

మత విశ్వాసానికి సంబందించిన వ్యాసాలు.

ఆవు హిందువుల ఆరాధ్య దైవం కదా.. మేము (ముస్లిం, క్రైస్తవులు) ఎందుకు ఆవుని చంపకూడదు??

By | జూలై 2nd, 2017|Categories: మత విశ్వాసం|

#ప్రశ్న:- ఆవు హిందువుల ఆరాధ్య దైవం కదా.. మేము (ముస్లిం, క్రైస్తవులు) ఎందుకు ఆవుని చంపకూడదు?? మాకు ఆవు ఆరాధ్య దైవం కాదు.. మేము చంపుకుని తింటాం.. మాకు ఏంటి సంబంధం..?? కొంత అమాయకుల వాదన.. #సమాధానం:- గోవు హిందువులకు మాత్రమే పవిత్ర మిగతా మతాల వారికి కాదు.. సో మాకేంటి?? ఓహ్.. సరే.. ఒక క్రైస్తవుడు కి బైబిల్ అంటే ప్రాణం, ఒక ముస్లిం కి ఖురాన్ అంటే ప్రాణం.. మాములుగా అవి కాగితం మీద ముద్రించినవి [...]

భగవద్గీత విశిష్టత;

By | మే 9th, 2017|Categories: మత విశ్వాసం|

లోకంలో మరే ఇతర గ్రంధాలకి లేని విశిష్టత ఒక్క 'భగవద్గీత' కు మాత్రమే ఉంది. 1) ఏమిటా విశిష్టత..? అవతారమూర్తులు,మహర్షులు,మహానుభావులు జన్మించినప్పుడు వారివల్ల లోకానికి మహోపకారం కలుగుతుంది. ఆ మహానుభావులు లోకానికి చేసిన మహోపకారానికి కృతజ్ఞత గా వారి జన్మదినాన్ని 'జయంతి' గా జరుపుకుంటారు. అలాగే భగవద్గీత వల్ల లోకానికి చేకూరిన మహోపకారం వల్ల 'గీతాజయంతి' ని జరుపుకుంటారు. ప్రపంచం లో ఏ ఒక్క ఇతర గ్రంధానికి కూడా జయంతి లేదు. 2)ఏమిటి భగవద్గీత వల్ల లోకానికి కలిగిన [...]

ఓ హిందూ మేలుకో, ఓ క్రైస్తవుడా తెలుసుకో

By | మార్చి 11th, 2017|Categories: మత విశ్వాసం|

మా దేవుడే నిజమైన దేవుడు అంటే నమ్మాలి.మీ దేవుడు సాతాను అంటే ఊర్కోవాలి.విగ్రహారాధన చేస్తే చంపేయాలి అని వీరు చెబుతుంటే సహించాలి.కానీ వీరు విగ్రహాలను పూజిస్తుంటే చూస్తూ ఊరుకోవాలి. మన ఇళ్లల్లో దూరి,మన సోదరులను ప్రలోభ పెట్టి,మన దేవుళ్లను మొక్క కూడదు అని వీరి గ్రంధాలలో రాసుకుని,మతం మార్చి లేదా చంపి ఎలా అయినా మొత్తం వీరి మతం క్రిందకే తీసుకువస్తుంటే చూస్తూ కూర్చోవాలి.అస్సలు ఏమనకూడదు.అస్సలు అడగకూడదు.లేకపోతే వీరి దేవుడి ఉగ్రత కి లోను అయిపోతాం.అలా అని వీరే [...]

భాస్కర్ కాల జ్ఞానం

By | ఫిబ్రవరి 25th, 2017|Categories: మత విశ్వాసం|

సత్యము ఒకటే ఉంటుంది మిగతా అన్ని అసత్యాలే. ధర్మము ఒకటే ఉంటుంది మిగతా అన్నీ అధర్మాలే. ముందు ఒకటే ఉంటుంది మిగతా అన్ని వెనుకాలే. జ్ఞానం ఒక్కసారే వస్తుంది తరువాత వచ్చేవి అజ్ఞానాలే. దేవుడు ఆది నుండి ఉంటాడు తరువాత వచ్చేవారు పెట్టుడు దేవుల్లే. గ్రంధం అనాది గా ఉంటూ జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది.తరువాత వచ్చేవి అజ్ఞానాలే. సృష్టి అనాది గా జరుగుతూ ఉండాలి.మధ్యలో మొదలైంది కాదు.సృష్టి గుంపుతో మొదలైంది ఒక్కరితో కాదు. "పాపం" చేస్తే వచ్చేది ఆపిల్ [...]