ఎంత దాచిపెట్టినా నిప్పు కాల్చక వదలదు. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఒక అబద్దం నిజం కాజాలదు. దైవగ్రంధంగా చెప్పబడే ఒక పుస్తకం నిగ్గుతేల్చే పరిశోధన. దైవకుమారునిగా చూపబడే ఒక మనిషి పుట్టు పూర్వోత్తరాల పరిశీలన. శివశక్తి సంస్థ యొక్క ఆధ్యాత్మిక చైతన్య స్రవంతి లో భాగంగా, క్రైస్తవ చరిత్ర పరిశోధకులు శ్రీమతి ఎస్తేర్ ధనరాజ్ గారి రచనా సహకారంతో మీరెంతో ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్న వీడియో సిరీస్.