అక్రమ చర్చి ( ప్రార్ధన మందిరాల ) నిర్మాణాలను అడ్డుకోవడం ఎలా…?!

వాటికి కావాల్సిన అనుమతులు ఏమిటి..?

 

Church Construction Application

G_O_Ms_No_3

Go No Ms 35 Collector Permission

RTI 1 (1)

చర్చ్ అనుమతులు ఏపీ క్రిస్టియన్ మైనారిటీ 

Complaint against Church