శివశక్తి నుండి రెండువందల మంది నిరుపేదలు, నిరాశ్రయులకు భోజన వితరణ