అక్రమ చర్చి ( ప్రార్ధన మందిరాల ) నిర్మాణాలను అడ్డుకోవడం ఎలా…❓️❗️
వాటికి కావాల్సిన అనుమతులు ఏమిటి..❓️
అనే విషయంపై అవగాహన ….