రామాయణం పై కత్తి మహేష్, ఇతరుల ఓర్వలేని ఆరోపణలు – సమాధానాలు