🔸తిరుపతి లో కట్టిన వివాదాస్పద అక్రమ కట్టడం..
🔸హీరా ఇస్లామిక్ యూనివర్సిటీ..
🔸దాన్ని తొలగించమని కోర్ట్, కలెక్టర్ ల ఆర్డర్లు ఉన్న పట్టించుకోని ప్రభుత్వాలు అధికారులు..
🔸హీరా ఇస్లామిక్ యూనివర్సిటీ గురించి పూర్తి నిజాలు..