శ్రీ కస్తూరి రాకా సుధాకర్ గారి సన్మాన సభలో శ్రీ కమలానందభారతి స్వామి వారి ప్రసంగం