గుంటూరు సంపత్ నగర్ శ్రీ గోపయ్య లక్ష్మి తిరుపతమ్మ కల్యాణ మహోత్సవ వేడుకల్లో దాసరిపాలెం #శివశక్తి #హనుమాన్_వ్యాయామశాల పిల్లలు కర్రసాము ప్రదర్శించడం జరిగింది…