యేసు రెండవ రాకడ నిజమా❓️ అబద్దమా ❓️
యేసు రెండవ రాకడపై క్రైస్తవులు విస్తుపోయే వాస్తవాలను వివరించిన

Karunakar Sugguna