బైబిల్ మరియు రామాయణంలో ఏది కల్పితం ?? ఏది చరిత్ర ??|