ముందు మీరు సొంతంగా పుస్తకం చదివి అర్ధం చేసుకోవడం నేర్చుకోండి. తరువాత వస్తారు కరుణాకర్ గారు చర్చకి.