వందల సంవత్సరాల క్రితమే క్రైస్తవుల చేతుల్లో వక్రీకరణలు చెయ్యబడిన మన వేద విజ్ఞానం గురుంచిన అసలు రహస్యాలు, ఆధారాలతో మనకు RSN మూర్తిగారు శివశక్తి యూట్యూబ్ చానెల్ ద్వార భారతీయ విజ్ఞానం అనే సిరీస్ 5 ఎపీసోడ్ తో మీ ముందుకు వొచ్చారు…