గుంటూరు జిల్లా , మంగళగిరి మండలం , ఆత్మకూరు గ్రామంలో మగవారు లేని సమయంలో ఇంటికి కన్నాలేసే దొంగలు లాగా 15 మంది , బ్యాచ్ లుగా విడిపోయి … హిందువుల ఇళ్లలోకి దూరి దుర్వార్త ప్రచారం చేస్తుంటే ఆ విషయం తెలుసుకున్న మంగళగిరి శివశక్తి టీం వారిని ఊరి చివరి వరకు తరమటం జరిగింది…. జై శివశక్తి