శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నరసన్నపేట లో క్రైస్తవులు అంటించిన పోస్టర్లు వాళ్ళతోనే చింపించేసి… మన శివశక్తి పోస్టర్లు అంటించడం జరిగింది… కార్యక్రమంలో శివశక్తి నరసన్నపేట సభ్యులు సోమేశ్వరరావు , రమణ, మురళీమోహన్ ప్రగడ, భూపతి గారు, ఇతర శివశక్తి సభ్యులు పాల్గొన్నారు…