బొబ్బిల్లంక గ్రామంలో శివశక్తి గోడ పత్రికలు అంటించడం జరిగినది