జడచెర్ల లోనిన్న జరిగిన #శివశక్తి మరియు #హిందూ_సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిరసన జడ్చర్ల బంద్…