మూల గ్రంధాల ఆధారం లేకుండా విమర్శలు చెయ్యడం VP REDDY కి మాత్రమే సొంతం ||