సేవా వాగ్విశారద బిరుదు ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమంలో శ్రీ కస్తూరి రాకాసుధాకర్ గారి ప్రసంగం