శ్రీ కస్తూరి రాకా సుధాకర్ రావు గారికి సేవా వాగ్విశారద బిరుదు ప్రధానోత్సవం..