ఐరోపా దేశాల్లో క్రైస్తవం పతనం ఎలా అయ్యింది.‌ ఆధారాలు: https://news.gallup.com/poll/248837/c… https://news.gallup.com/poll/1690/Rel… https://www.givinginstitute.org/page/… https://factsandtrends.net/2018/01/16… (New York Times referred this: https://www.nytimes.com/2016/11/06/gi…) https://www.churchofengland.org/more/…