70 వ గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్బంగా శివశక్తి హెడ్ ఆఫీసు నందు జెండా వందన కార్యక్రమం ..