కార్యక్రమ వివరాలు:

కార్యకర్తల పేర్లు:  రామకృష్ణ

ప్రదేశం:  సత్తుపల్లి ,ఖమ్మం జిల్లా, తెలంగాణ

తేదీ:  28-01-2018

కార్యక్రమ వివరాలు: రామకృష్ణగారు మరియు ఇతర శివశక్తి కార్యకర్తలు కలసి సత్తుపల్లి లో ఇంటింటికీ కాషాయ ద్వాజాలు స్తాపించారు.

కార్యక్రమ చిత్రాలు: