ధర్మరక్షా ఉక్కుదీక్ష సభలో గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షులు సెడింబిప్రసాద్ గారి ప్రసంగం