మత ప్రచారాన్ని అడ్డుకున్న కర్నూలు శివశక్తి,సమరసత సేవ ఫౌండేషన్ ||