జైశ్రీరామ్ మండపేట మండలం అర్తమూరు గ్రామంలో మన శివశక్తి సభ్యులు మత ప్రచారం అడ్డుకోవడం జరిగింది గొర్రెలు ఎక్కువ మంది ఉండడంతో మన మన సభ్యుడు ఒక్కడైనా సింహంలా గర్జించాడు జైశ్రీరామ్