ఈరోజు పులివెందుల దగ్గర ఉన్న రమలపట్ల గ్రామంలో జరుగుతున్న అన్య మత ప్రచారం మన శివ శక్తి సభ్యుడు అడ్డుకోవడం జరిగింది