మచిలీపట్నం పెడన లో CAA NRC పై అవగాహన కోసం RSS శివశక్తి సంయుక్తంగా ఇంటి ఇంటికి షాప్ షాప్ కి కరపత్రాలు పంచడం జరిగింది