రామాయణం మరియు బైబిల్ ఆధారంగా దేవుడేవరు డిబేట్ కి సంభందిత ప్రశ్న మరియు సమాధానాలు