హిందూ ధర్మ రక్షా సమితి అధ్యక్షులు శ్రీ గవరయ్య గారి ధర్మరక్షా ఉక్కుదీక్ష సభలోని ప్రసంగం