🔸ఫేక్ గాళ్లతో జాగ్రత్త..!
🔸అటువంటి విష ప్రచారాలకు
దూరంగా ఉండండి..!