🔸భారత్ కు అమెరికా సాయం వెనుక ఇండియన్ జేమ్స్ బాండ్…
🔸 ఆ విషయంలో పాక్ కు అంతసీను లేదు..