🔸 మన దేశానికి
యూనిఫాం సివిల్ కోడ్
ఆవశ్యకత ఉందా..❓️ లేదా..❓️
🔸 ఉమ్మడి పౌర స్మృతి ఏం చెబుతోంది..❓️
మన #నరేంద్ర మాటల్లో తెలుసుకుందాం.