యహోవాని గాక ఇతర దేవతలని పూజించే వారిని చంపాలి అంటున్న క్రైస్తవుల ధర్మ శాస్త్రం