ప్రశ్నించడంలో తప్పులేదు , గొర్రెలను ఎదుర్కొన్న తూగో శివశక్తి