తిరుమల పవిత్రత ను కాపాడటం ప్రతి హిందువు భాద్యత షేర్ చేయండి..

 

https://www.youtube.com/watch?v=L1elzdetzbM