చీర సనాతన స్త్రీ సాంప్రదాయమా? – ఎస్తేర్‌తో సంభాషణలో – Part 2