జగ్గంపేట మండలం రాజపూడి గ్రామంలో మత ప్రచారం అడ్డుకున్న శివశక్తి సభ్యులు జైశ్రీరామ్